ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından yayınlanmış gıda hijyeni ve güvenliği alanında yasal zorunluluklar, üretici ve dağıtıcı sorumluluklarını ve yaşanabilecek olağanüstü hallere müdahaleleri içeren tüketicinin korunmasına yönelik bütün uygulamaları içeren izlenebilirlik esaslı bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 22000:2005 standardı, gıda işletmelerine tüketicilerin ve çalışanların güven duymalarını sağlayan, firmaların hareket tarzlarını değiştiren, stratejik planlamalarında etkinlik artışı yaratan, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir.

ISO 22000 FAYDALARI

  • Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri önleyerek gıdaların güvenilir bir şekilde üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nı sağ­lamak
  • Ürün ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,
  • Ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı,
  • Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,
  • Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı,
  • Ya­sal mev­zu­ata uy­gun­lu­ğu­nun sağ­lan­ma­sı için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.
  • Müşteriler tarafından tercih edilen bir firma olunması.