ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşların çevresel risklerini kontrol altına alması ve bu riskleri sistemli bir şekilde azaltması amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. ISO 14001 standardının üzerinde durduğu en önemli noktalardan birisi yürürlükte olan ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmeliklere firmaların eksiksiz uyabilmeleri için gerekli takip sisteminin belirlenmesidir. ISO 14001 standardı, işletmeler için hareket tarzlarını değiştiren, stratejik planlamalarında etkinlik artışı yaratan, rekabet güçlerini arttıran ve gerek yasal gerekse de vicdani anlamda firmaları rahatlatan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 FAYDALARI

  • Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı
  • Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı
  • Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı
  • Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı
  • İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı
  • ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı.